Facebook

FacebookEnglish
 • O PROJEKTU
 • METODY
 • NÁŠ TÝM
 • AKTUALITY
 • FOTOGALERIE
 • KONTAKT

 • prof. PhDr. Gojda Martin CSc., DSc.


  Zabývá se krajinnou archeologií a nedestruktivními metodami výzkumu. Od roku 1992 vede v ARÚP program dálkového archeologického průzkumu a spravuje jím založený archiv letecké fotografie; vedle toho je členem katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni (v letech 2005-2011 působil jako její vedoucí) a Archeologického institutu varšavské univerzity UKSW. Je autorem a editorem řady odborných monografií, naposledy rozsáhlé oborové syntézy „Archeologie a dálkový průzkum – historie, metody, prameny“ (nakl. Academia, Praha 2017). V projektu Archeologie z nebe koordinuje přípravu certifikované metodiky, k publikování připravuje odborné studie o metodách DAP a podílet se bude také na přípravě výstavy projektu.  ______________________________________________________________________________________
  Markéta Augustinová

  /ARUP/
  Zaměřuje se na problematiku metalurgie bronzu v době bronzové a montánní archeologie na území Čech, zejména Krušných hor. V současnosti působí v Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny ARÚ Praha a na Západočeské univerzitě v Plzni. V projektu Archeologie z nebe spolupracuje na tvorbě metodiky zpracování leteckých snímků ve standardizované databázové podobě pro zainteresované instituce a podílí se na deskripci a revizi snímků archeologických lokalit.  Richard Bíško

  /ÚAPP/
  V ÚAPP Brno pracuje od roku 2015 a provádí záchranné výzkumy na jižní Moravě. Mezi jeho odborné zájmy patří výzkum pravěkých výšinných poloh a hradisek a aplikace geografických informačních systémů v archeologii. V projektu je garantem etapy ověřování vybraných lokalit, vytváří mapové podklady a 3D modely a provádí nedestruktivní a málo destruktivních průzkumy lokalit dokumentované pomocí dálkového průzkumu.  Jarmila Bíšková

  /ÚAPP/
  Mezi lety 2009-2017 pracovala na záchranných výzkumech ÚAPP Brno a jejich dokumentaci. V letech 2010-2014 se podílela jako asistent výuky na letní terénní praxi pro studenty archeologie. Její specializací je archeomalakozoologie a formační procesy na archeologických lokalitách. Zajímá se také metody environmetální archeologie a o vliv klimatu na člověka v minulosti. V projektu pracuje jako manažer projektu, zajišťuje digitalizaci archivních negativů, konferenci, analyzuje letecké snímky, podílí se na výstavě a publikuje odborné texty.  Ján Čáni

  /NPÚ/
  Pracuje v Národním památkovém ústavu, Generálním ředitelství na Oddělení evidence archeologických zásahů, kde především administruje databázi Území s archeologickými nálezy "Státní archeologický seznam" (SAS). Jeho odborné zájmy jsou zaměřené na archeologické nálezy a relikty výrobních zařízení a technologií, související především se sklářstvím. V projektu zajišťuje především komunikaci a transfer dat mezi informační systémy Archeologických ústavů (AMČR) a Národního památkového ústavu (SAS).  Ivan Čižmář

  /ÚAPP/
  Od roku 1999 pracuje v ÚAPP Brno, od roku 2008 jako vedoucí detašovaného pracoviště ve Zlíně, od roku 2014 v Brně a věnuje se provádění záchranných výzkumů v regionu jižní a jihovýchodní Moravy. Hlavním předmětem zájmu je doba laténská na Moravě a detektorové prospekce ohrožených lokalit z téhož období. Od roku 2005 provádí letecké snímkování moravských lokalit, čímž v ÚAPP Brno navázal na dlouholetou činnost Miroslava Bálka. V projektu je garantem vzniku dokumentu o letecké archeologii a analýzy snímků archivu M. Bálka.  David Humpola

  /ÚAPP/
  Od roku 2009 je pracovníkem znojemské pobočky ÚAPP Brno, od roku 2010 se intenzivně věnuje letecké archeologii v prostoru okresu Znojmo. Jeho hlavním zaměřením je moravský neolit a dálkový průzkum. V projektu se zabývá vyhodnocováním archivních fotografií, leteckou prospekcí a tvorbou workshopu o letecké archeologii a dálkovém průzkumu pro studenty archeologie.  Marek Kalábek

  /ÚAPP/
  Od roku 2004 provádí leteckou prospekci jako zaměstnanec Archeologického centra Olomouc (ACO) v prostoru střední a severní Moravy s občasným odbočením na jižní Moravu, do Slezska či východních Čech. Mimo vyhledávání archeologických lokalit dokumentuje průběh archeologických výzkumů ACO, historická sídla, historické památky a zaniklé cesty. V letech 2011–2014 a 2016–2019 se podílel na projektech NAKI (Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech; Moravské křižovatky) dokumentací příznaků zaniklých cest na Moravě a ve východních Čechách. V projektu se věnuje identifikaci lokalit na veřejně přístupných ortofotosnímcích a snímkováním a analýzou lokalit střední Moravy.  Alena Knechtová

  /NPÚ/
  Od roku 1996 pracuje v odboru archeologie na generálním ředitelství NPÚ. Zabývá se dokumentací/mapováním archeologického dědictví v ČR a jeho znázorněním v Informačním systému o archeologických datech NPÚ; evidencí archeologických nemovitých nálezů v lesích se zaměřením na milířiště. V projektu se věnuje zpřesnění a znázornění archeologických památek v ISAD NPÚ pomocí snímků DPZ a DAP.  Balázs Komoróczy

  /ARUB/
  Od roku 1995 je výzkumným pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno, v. v. i., kde v současné době vede Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů. Specializuje se na archeologii římských provincií a Germánů doby římské ve středním Podunají. Dlouhodobě vede archeologické výzkumy římských vojenských objektů na našem území včetně Hradiska u Mušova a provádí záchranné archeologické výzkumy ohrožených lokalit na jižní Moravě. Systematicky se věnuje protohistorickému vývoji osídlení v regionu. Jako pedagog působí v Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně.  Zdenka Kosarová

  /ARUB/
  Absolventka archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na metalurgii doby bronzové. Několik let byla v pozici vedoucí archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. V letech 2014-2015 koordinovala úspěšnou putovní výstavu Velká Morava, která byla završena na přelomu roků 2017-2018 v polském Hnězdně. Zajímá se o problematiku detektoringu a popularizace archeologie. V současné době participuje především na projektech zaměřených na Digital Humanities, věnuje se správě sbírek Archeologického ústavu a práci s veřejností. V projektu Archeologie z nebe se zabývá revizí archivních dat, přípravou dat pro digitalizaci a jejich zpracováním, spolupodílí se na školení uživatelů v systému Archeologická mapa České republiky a významnou měrou se bude podílet na přípravě a organizaci výstavy a výstavního katalogu.  Tereza Tichá Krasnokutská

  /NPÚ/
  Působí jako archeolog v oddělení archeologických výzkumů NPÚ Ostrava, kde se podílí na záchranných archeologických výzkumech a jejich vyhodnocování. V projektu zajišťuje terénní práce spojené s ověřením ploch s porostovými, půdními a jinými příznaky (povrchový sběr, archeologické sondy atd.) a spolupráce na publikačních výstupech.  Dana Křivánková

  /ARUP/
  Databázová specialistka, správce Archeologické mapy Čech a Digitálního archivu. Autorka technického řešení Archeologické databáze Čech a řady dalších systémů užívaných v Archeologickém ústavu v Praze. V projektu spolupracuje na analýze dat a tvorbě metodiky. Vedle toho se zabývá konverzí dat a jejich přípravou pro import do Digitálního archivu a testováním a přenosem dat do Státního archeologického seznamu  Martin Kuna

  /ARUP/
  Vědecký pracovník ARÚ Praha (1980-1985, od 1990 dosud). Dlouholetý vedoucí Oddělení informačních zdrojů, v letech 2005-2013 zástupce ředitele. Navrhl a dlouhodobě řídil informační systém archeologických výzkumů a nálezů (dnes Archeologická mapa ČR). Vedl a vede řadu výzkumných projektů, které jsou zaměřeny na sídelní a krajinnou archeologii, povrchový průzkum a nedestruktivní archeologii, databáze archeologických nalezišť a formační procesy v archeologii. V projektu pracuje na koncepci dokumentace leteckých snímků a jejich začlenění do Archeologické mapy ČR a Digitálního archivu AMČR. Podílí se na vytvoření metodiky zaměřené k tomuto cíli.  Lumír Kunčík

  /NPÚ/
  V NPÚ Ostrava zajišťuje technickou a logistickou podporu archeologických výzkumů. V projektu provádí geodetické zaměření lokalit dokumentovaných a zkoumaných lokalit.  Olga Lečbychová

  /ARUB/
  Mgr. Olga Lečbychová je od roku 2008 vedoucí Archivu Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Má na starosti digitalizaci Archivu Archeologického ústavu AV ČR v Brně, budování, správu a rozvoj informačního systému. Od roku 2016 se podílí na řízení velké vědecké infrastruktury Archeologický informační systém ČR a spolupracuje na dalších projektech souvisejích s Digital Humanities, archivací a publikací dat z oboru archeologie. Zaměřuje se na občanskou vědu a na způsoby a možnosti sdílení archeologického dědictví s veřejností. V projektu se zabývá revizí a zpracováním digitálních dat a jejich publikací v Digitálním archivu Archeologické mapy ČR. Bude koordinovat přípravu a organizaci plánované projektové výstavy a výstavního katalogu.  Andrea Matějíčková

  /ÚAPP/
  V letech 1985 až 1990 pracovala jako technik Archeologického ústavu ČSAV Brno a podílela se na záchranných (zejména dálnice Brno-Vyškov) i systematických (zejména výzkum oppida Staré Hradisko) výzkumech prováděných Archeologickým ústavem ČSAV Brno jak v terénu tak při laboratorním a dokumentačním zpracování. Od roku 1993 pracuje na ÚAPP Brno jako archeolog, kde se aktivně podílela na provádění záchranných archeologických výzkumů. V roce 2012 byla jmenována ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Jejím dlouhodobým odborným zájmem je kultura zvoncovitých pohárů, a to především na jižní Moravě. V projektu zastává roli hlavního řešitele a koordinuje projektové aktivity s hlavní pracovní náplní ÚAPP Brno.  David Novák

  /ARUP/
  Od roku 2012 působí na Archeologického ústavu AV ČR v Praze, kde se zabývá rozvojem informačních systémů a správou dat, zejména pak výzkumnou infrastrukturou Archeologický informační systém České republiky (AIS CR). Od roku 2018 je vedoucím Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny. Své odborné zájmy směřuje do oblasti uplatnění nástrojů a postupů Digital Humanities v archeologii. Specializuje se na archeologii mladšího středověku a raného novověku, studium sídel elit a analýzu vztahů v krajině. V projektu se podílí na metodickém vedení při tvorbě a správě dat týkajících se leteckých snímků. Řídí sběr datových bloků pro účely importu do Archeologické mapy České republiky (AMČR) a podílí se na tvorbě certifikované metodiky. V rámci projektu též řídí rozvoj Digitálního archivu AMČR pro potřeby projektu.  Jan Petřík

  /ÚAPP/
  Je odborným pracovníkem Ústavu geologických věd. Jeho zájem směřuje k archeometrii a geoarcheologii. V současnosti se orientuje na výzkum keramické produkce s důrazem na vztah keramických výrobků k dynamice sociální komplexity. V oboru geoarcheologie je předmětem zájmu především vztah lidského osídlení v minulosti a prostředí údolních niv. Výuka je zaměřena na petroarcheologii keramiky a geoarcheologii. Z instrumentálních analytických metod je zaměřen především na Rentgenovou fluorescenční spektrometrii. V projektu se zabývá hlavně analýzou půd a sedimentů z nedestruktivních a málo destruktivních průzkumů lokalit.  Pavla Růžičková

  /ARUB/
  Od roku 2014 je zaměstnankyní Archeologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. jako technický pracovník. Zaměřuje se na tvorbu grafických a mapových podkladů, dokumentační práce včetně letecké fotografie a na editaci odborných publikačních výstupů. Další těžiště její činnosti spočívá v propagaci a popularizaci vědeckých aktivit směrem k široké veřejnosti, v tvorbě popularizačních tištěných i digitálních materiálů.  Barbora Tesařová

  /ARUB/
  Absolventka muzeologie na Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Dlouholetá praxe v architektonickém studiu MUSE-ARCH. Na projektu zajišťuje architekturu, design a grafickou podobu výstavy "Archeologie z nebe", katalogu, webu, FB a PR výstavy.  Marek Vlach

  /ARUB/
  Od roku 2009 je výzkumným pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., kde se v rámci Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů specializuje na dobu římskou a vývoj společenských struktur barbarských kmenů. Kromě témat římsko-barbarských konfrontací v archeologických nálezech se zabývá problematikou aplikace přírodovědných a digitálních metod v archeologii. Podílí se na systematických výzkumech na Hradisku u Mušova a dalších vojenských objektů římské armády, jakož i na dalších vědeckých a popularizačních aktivitách pracoviště. Specializuje se na aplikaci nedestruktivních metod velkoplošných archeologických prospekcí a na rekonstrukce vývoje a proměn sídelní krajiny.  Michal Zezula

  /NPÚ/
  Ředitel NPÚ Ostrava, aktivně se podílí na vedení archeologických výzkumů především v jádrech středověkých měst a jejich vesnickém zázemí. V projektu koordinuje činnosti NPÚ (generální ředitelství, Telč, Ostrava), podílí se na terénních výzkumech a publikačních výstupech.  Michaela Zezulová

  /NPÚ/
  Pracuje v NPÚ Ostrava v referátu péče o archeologické dědictví, kde má na starosti odborná vyjádření pro orgány státní správy. V projektu spravuje archiv leteckých fotografií a provádí jeho vyhodnocení, podílí se na publikačních výstupech.